KOZBUD działa na rynku nieruchomości świadcząc usługi związane z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi oraz doradztwem prawnym w tym zakresie.

038Wciąż rosnące koszty utrzymania i zarządzania nieruchomościami wymuszają na Wspólnotach, właścicielach nieruchomości komercyjnych, właścicielach kamienic czynszowych, developerów i   Spółdzielniach Mieszkaniowych potrzebę szukania nowych rozwiązań celem obniżenia kosztów funkcjonowania nieruchomości. Możemy to osiągnąć poprzez działania i inwestycje, które zmierzają do obniżenie kosztów i wygenerowania zysku przez części wspólne nieruchomości. Przejmujemy nieruchomości w zarządzanie bez dodatkowych opłat i kosztów. Forma współpracy jest dostosowana do indywidualnych potrzeb zainteresowanego Klienta.

Stawiamy sobie wysokie wymagania  w respektowaniu praw właścicieli, uzasadnionych kosztów we Wspólnocie, transparentności działań, skuteczności i szybkości w działaniu. Osobiste zaangażowanie właścicieli firmy są gwarancją kreatywności i skuteczności w prowadzeniu Państwa spraw.

Wiedza, doświadczenie i umiejętności w zarządzaniu to atuty naszej kadry, które zapewniają Klientom pełną administrację z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik zarządzania przy wsparciu profesjonalnego oprogramowania głównie w zakresie księgowości, rozliczenia opłat, pełnej dokumentacji  i jej archiwizacji. Zapewniamy również windykację opartą na zintegrowanym systemie monitoringu  Klientów.

W swojej codziennej pracy przestrzegamy zasad Kodeksu Etyki Zawodowej, Standardów Zawodowych Zarządców Nieruchomości i oczywiście kierujemy się zasadą ochrony interesów Właścicieli nieruchomości. Posiadamy ubezpieczenie OC Zarządcy. Na bieżąco załatwiamy wszystkie sprawy formalno-prawne wynikające z zarządzania.

Do standardowych usług w tym zakresie należy:

Obsługa organizacyjna Wspólnot Mieszkaniowych – zakres działań:

 1. Rejestracja Wspólnoty Mieszkaniowej w Urzędzie Statystycznym i  Urzędzie Skarbowym (NIP, REGON).
 2. Założenie rachunku bankowego dla Wspólnoty.
 3. Przygotowywanie i obsługa zebrań Wspólnot Mieszkaniowych.
 4. Przygotowywanie uchwał właścicieli lokali.
 5. Współpraca z Zarządem Wspólnoty.
 6. Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
 7. Prowadzenie korespondencji z Właścicielami Wspólnoty.
 8. Analiza ofert na dostawy mediów, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
 9. Przygotowywanie, negocjowanie i zawieranie w imieniu Wspólnoty umów na dostawy mediów i innych usług.
 10. Koordynowanie, nadzorowanie i kontrolowanie jakości świadczonych usług pod kątem  zgodności z zawartymi umowami.
 11. Zawieranie umów z ubezpieczycielami  majątku Wspólnoty Mieszkaniowej.
 12. Protokolarne przejmowanie i przekazywanie nieruchomości wraz z dokumentacją techniczną, administracyjną, księgowo – finansową i prawną.
 13. Archiwizacja  dokumentacji Wspólnoty.

Obsługa techniczno – eksploatacyjna Wspólnot Mieszkaniowych – zakres działań:

 1. Utrzymanie w należytym  porządku  pomieszczeń i urządzeń budynków  oraz otoczenia  budynków służących do wspólnego użytku.
 2. Nadzór i bieżąca kontrola nieruchomości budynków i gruntów, na których posadowione są nieruchomości.
 3. Prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 4. Dokonywanie przeglądów technicznych.
 5. Zlecanie prac konserwacyjnych, remontowych oraz usuwania usterek wynikłych w czasie eksploatacji.
 6. Zlecanie usuwania awarii i ich skutków w budynku Wspólnoty.
 7. Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów.
 8. Ewidencja oraz nadzorowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.
 9. Okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych w budynkach Wspólnoty Mieszkaniowej.

Obsługa  rachunkowo – księgowa Wspólnot Mieszkaniowych – zakres działań:

 1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie pełnej ewidencji przychodów i kosztów działalności Wspólnoty.
 3. Przygotowywanie propozycji planów finansowo – gospodarczych.
 4. Opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty.
 5. Prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej  oraz funduszu remontowego.
 6. Prowadzenie rocznych i okresowych rozliczeń kosztów dostawy mediów.
 7. Odbiór, weryfikacja i sprawdzanie faktur za dostarczone media, usługi i roboty oraz zatwierdzenie ich do zapłaty.
 8. Wystawianie rachunków dla kontrahentów (np. za reklamy, wynajem powierzchni wspólnej).
 9. Rozliczanie płatności z dostawcami mediów i usługodawcami.
 10. Przygotowywanie wymiaru opłat dla właścicieli i dostarczanie ich właścicielom.
 11. Powiadamianie właścicieli o zmianie wysokości opłat.
 12. Analiza należności z tyt. opłat za lokale i wysyłanie wezwań do zapłaty.
 13. Windykacja należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków.
 14. Czynności związane z obsługą z bankową (sporządzanie przelewów).
 15. Załatwianie  formalności związanych z uzyskaniem kredytów bankowych, zawieranie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych umów kredytowych.
 16. Sporządzanie dokumentacji podatkowej Wspólnoty i opłacanie w imieniu Wspólnoty podatków i innych opłat publiczno – prawnych.
 17. Archiwizowanie dokumentacji finansowo – księgowej.

Reprezentowanie  i obsługa prawna Wspólnot Mieszkaniowych:

 1. Reprezentowanie Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej, sądowej oraz organami egzekucyjnymi.
 2. Reprezentowanie Wspólnoty w stosunkach pomiędzy Właścicielami.
 3. Opracowywanie  aktów normatywnych Wspólnoty Mieszkaniowej (statutów, regulaminów),  oraz opiniowanie uchwał Wspólnoty.
 4. Udzielanie Właścicielom Wspólnoty porad prawnych, w zakresie spraw związanych z zamieszkiwaniem.

 • doradztwo i planowanie
 • Facility Management
 • optymalizacja kosztów
 • rozliczenia z najemcami
 • termomodernizacje
 • utrzymanie czystości
 • przejmowanie wspólnot mieszkaniowych

Wszystkie niestandardowe usługi negocjowane są indywidualnie.

 

Pliki do pobrania:

Standardy zawodowe zarządców nieruchomości

Prawa właścicieli

Licznik odwiedzin: 310,137